Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2019 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach 14-24.06.2010


Oświęcim, dnia 21.05.2010r
OS/02/1/2010/WZ

Z A W I A D O M I E N IE


Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu informuje, że działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni organizuje w okresie od 14 do 24 czerwca Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywane w dziewięciu częściach, wg poniższego harmonogramu: 

 Część Adres budynków objętych częścią WZ Miejsce zebrania
 Data
 IOsiedle Północ: ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza i Mieszka I. Oświęcim
ul. Bałandy 1
 15.06.2010
 IIOsiedle Błonie: il. Nideckiego, Bałandy i członkowie oczekujący Oświęcim
ul. Bałandy 1
 14.06.2010
 IIIOsiedle Centrum: ul. 3 Maja i Nojego Oświęcim
ul. Bałandy 1
 21.06.2010
 IVOsiedle Południe: ul. Matejki, Tysiąclecia, Czarnieckiego, Budowlanych i Olszewskiego Oświęcim
ul. Bałandy 1
 16.06.2010
 VOsiedle Zasole I: ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa i Obozowa Oświęcim
ul. Bałandy 1
 22.06.2010
 VIOsiedle Zasole II: ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów i Polna Oświęcim
ul. Bałandy 1
 23.06.2010
 VIIChełmek – wszystkie bloki Spółdzielni Chełmek
ul. Piłsudskiego 1
 18.06.2010
 VIIIZator: wszystkie bloki Spółdzielni Zator
ul. Kongresowa 1
 17.06.2010
 IXOsiedla: Fika i Stare Stawy – wszystkie bloki Spółdzielni Oświęcim
ul. Bałandy 1
 24.06.2010
Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu  zawiadamia , że działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje w okresie od 14 czerwca  2010r. do 24 czerwca 2010r Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni w podziale na 9 części.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji:
  a/  mandatowo - skrutacyjnej.
  b/ do weryfikacji protokołu z ZPCz  z dnia 05-06-2009r.(lub jego odczytanie)
  c/ uchwał i wniosków
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności  finansowo -gospodarczej MSM „Budowlanka” za 2009 rok.
 6. Przedstawienie Protokołu Polustracyjnego  wraz z opinią Związku Rewizyjnego.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków ZPCz z dnia 05-06- 2009 roku.
 8. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  a/ zwolnienia z wpłat na fundusz remontowy członków, na rzecz których Spółdzielnia przekształciła po dniu 23-04-2001r. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub przeniosła po tym dniu na własność lokalu,
  b/ zmian do statutu Spółdzielni,
  c/ zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej. 
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał dotyczących:
  a/ zatwierdzenia protokołu z ZPCz, z dnia  05 czerwca   2009r,
  b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu,
  c/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni z działalności gospodarczej za 2009 rok,
  d/ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni, jaka Spółdzielnia może zaciągnąć,
  e/ zatwierdzenia zmian do statutu Spółdzielni,
  f/ zatwierdzenia zmian do  Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni,
  g/ zwolnienia z wpłat na fundusz remontowy członków, na rzecz których Spółdzielnia przekształciła po dniu 23-04-2001r. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub przeniosła po tym dniu na własność lokalu,
 11. h/ przyjęcia wniosków polustracyjnych.
  i/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.
 12. Zamknięcie obrad.

Równocześnie informujemy, że materiały będące tematyką obrad znajdują się do wglądu wszystkich członków naszej Spółdzielni, w biurze Zarządu przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu, w każdy dzień roboczy Spółdzielni; w czwartek od godziny 9°°do 17°°, w pozostałe dni 7°°-15°°, począwszy od dnia 31.05.2010r. 

W tym czasie można uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące tematyki obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały dotyczące punktów 4, 5, 7, 8 proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał będą umieszczone również na stronie internetowej Spółdzielni www.budowlankaoswiecim.pl i wyłożone w administracjach osiedli.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie_Zarzadu_za_2009r_zalaczniki_nr_1_i_2.doc
Zalacznik_ nr_3_do_Sprawozdania_za_2009r_Opinia_bieglego_rewidenta.pdf
Zalacznik_nr_4_Fundusz_na_Remonty_2009r.pdf
Zalacznik_nr_7_pokrycie_niedoboru_2009_w_2010_projekt_na_WZ.doc
Zalaczniki_nr_8_6_5_do_Sprawozdania_za_2009r.pdf
Bilans_2009_str1.pdf
Bilans_2009_str2.pdf
Rachunek_przeplywow_2009.pdf
Rachunek_zyskow_i_strat_2009.pdf
Grupy_podzialu u_Czlonkow_2010_na_czesci_Walnego_Zgromadzenia.doc
Projekt_Statutu_na_WZ_rok_2010.doc
Projekt_zmian_regulaminu_Rady_Nadzorczej_2010r.doc
Projekty_uchwal_na_WZ_w_2010r_za 2009.doc
Sprawozdania_Rady_Nadzorczej_i_Komisji_Rewizyjnej_za_2009r_i_wniosek_RN.doc
Uchwala_Wz_2010_za_2009_zestawienie.doc
Wprowadzenie_do_spr_finansowych_za_2009r_i_inf_dodatkowa.doc
Zalacznik_dot_sposobu_realizacji_wnioskow_polustracyjnych_z_lustracji_pelnej_Spoldzielni_za_okres_2006_2008r.doc
Zawiadomienie_w_2010r_o_Walnym_Zgromadzeniu.doc
Zestawienie_zmian_w_kapitale_2009_str1.pdf
Zestawienie_zmian_w_kapitale_str2.pdf


 
   
Interhead.pl