Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Kontakt                 Mapa serwisu

Strona GłównaOświęcim, dnia 17.07.2017r

                                                      

                                      OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą w przy ul. Bałandy 1   32-600 Oświęcim ogłasza przetarg  w formie pisemnego  konkursu ofert na nabycie lokali mieszkalnych.

Nabycie lokalu mieszkalnego uprawnia nabywcę do zawarcia umowy notarialnej na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego.

 

L.p.

        Adres lokalu

        mieszkalnego

Pow.użytk. w   m², charakterystyka lokalu

     Kwota

    Uwagi

 

  1.

   Oświęcim

   ul. Nad Młynówką 12/10

 

 

    50,49 m², IV piętro

 

     108.400,-zł

     bez

     obciążeń

 

  2.

 

   Oświęcim

   ul. Olszewskiego 2b/014

 

    17,80 m², parter

 

       45.100,-zł

     bez

     obciążeń

 

 

Oferty na w/w lokale mieszkalne należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną ceną ofertową w sekretariacie Spółdzielni adres j.w w terminie do dnia 31.07.2017r do godz. 15.00

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 01.08.2017r o godz. 10.00.

      Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego  składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu.

Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert. Kasa Spółdzielni czynna jest w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 13.00; czwartek od 12.00 do 16.00 ; pozostałe dni od 10.30 do 13.00.

     Wyżej wymienione lokale można oglądać w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00,

po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem GZM-u   tel. 33/84-305-15; 33/84-316-55

     Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących w/w lokali mieszkalnych udziela Dział Członkowski Spółdzielni /pok.14,15  tel. 84-314-48/.

 

Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo Regulamin Przetargów dostępny w siedzibie Spółdzielni z którym każdy oferent winien się zapoznać.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania  przyczyny.

 

                                                                       

                                                                                                Za Zarząd MSM „Budowlanka”

 

 

  
   
Interhead.pl