Strona Główna                                  Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Kontakt                 Mapa serwisu

Strona Główna


Konkurs na stanowisko Członka Zarządu MSM "Budowlanka"

Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Prezesa - członek Zarządu

Miejsce pracy: województwo małopolskie / Oświęcim

Opis stanowiska:
Zadania i obowiązki zastępcy prezesa - członka Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu określają Statut i Regulamin Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki
i wymagania:
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko zastępcy prezesa ds. samorządowoekonomicznych
powinni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe – preferowane wyższe ekonomiczne,
2. co najmniej 3 letni okres pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
3. znajomość ustawy o rachunkowości i zasad prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania analiz oraz sprawozdań finansowych rocznych i okresowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
4. kierowanie i nadzorowania całości zagadnień związanych ze sprawami samorządowymi,
5. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
6. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
7. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
8. komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji,
9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
10. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
11. dyspozycyjność,
12. dobra znajomość obsługi komputera,
13. posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym samochodem osobowym.

II. Oferujemy
Pracę na podstawie powołania do Zarządu w wymiarze pełnego etatu.

III. Wymagane dokumentu przy składaniu ofert:
1. życiorys (CV) wraz z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatami (adres, telefon
kontaktowy, adres poczty e-mail),
2. list motywacyjny,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
5. listy referencyjne lub opinię z ostatniego miejsca pracy,
6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego, sądowego lub karnoskarbowego,
8. oświadczenie o nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni oraz o braku pozostawania z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej,
9. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
10. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego
danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni.

IV. Dokumenty należy składać w terminie do: 14 marca 2017r.

V. Miejsce składania dokumentów:
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie na adres :
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”, ul. Bałandy 1, 32-600 Oświęcim.
2. lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, ul. Bałandy 1,z dopiskiem/tytułem: „ Oferta konkursowa na stanowisko zastępcy prezesa - członka Zarządu MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ ”.
Na kopercie/piśmie przewodnim zawierającym załączniki nie umieszcza się danych osobowych Kandydata, ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących kandydata.
Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.budowlankaoswiecim.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922).”
Rada Nadzorcza zastrzega, informuje że, bez podania przyczyny, może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.Pliki do pobrania:

Zawiadomienie harmonogram - terminy 9-części NWZCz.pdf (Rozmiar: 398046 bajtów)
Zmiana projektu uchwały nr 11 - zmiana statutu par. 43 pkt.17 wg wniosku z 27.06.2016r..pdf (Rozmiar: 135783 bajtów)
pismo członka Spółdzielni z 27.06.2016r. o poprawkę uchwały zmi.pdf (Rozmiar: 387956 bajtów)
Zmiana projektu uchwały nr 11 - zmiana statutu par. 43 (Rozmiar: 309051 bajtów)
pismo członka Spółdzielni z 22.06.2016r. o poprawkę uchwały zmiany par. 43 Sta (Rozmiar: 101398 bajtów)
Odpowiedź na wniosek Członków z 14.06.16r..pdf (Rozmiar: 188641 bajtów)
Zmiana projektu uchwały nr 5 - zmiana statutu par. 21ust. 1.pdf (Rozmiar: 167255 bajtów)
Zawiadomienie o NWZCz - porządek obrad.pdf (Rozmiar: 134793 bajtów)
Zawiadomienie o NWZCz - porządek obrad.doc (Rozmiar: 183808 bajtów)
Zawiadomienie harmonogram - terminy 9-części NWZCz.pdf (Rozmiar: 398046 bajtów)
uchwała nr 23 - zobowiązanie R.N. i Zarządu zmiany struktury org..pdf (Rozmiar: 127813 bajtów)
Zawiadomienie harmonogram - terminy 9-części NWZCz.doc (Rozmiar: 153088 bajtów)
uchwała nr 24 - uchwała kierunków gosp. dzierż. gruntów.pdf (Rozmiar: 126052 bajtów)
uchwała nr 22 - zobowiązanie R.N. do obniżenia wynagr. Zarządu.pdf (Rozmiar: 124679 bajtów)
uchwała nr 21 - zobowiązanie R.N. i Zarządu zmiany regul. wynagradzania prac..pdf (Rozmiar: 125110 bajtów)
uchwała nr 20 - absolutorium Zarządu.pdf (Rozmiar: 125367 bajtów)
uchwała nr 19 - zatw. spraw. finansowego 2015r.pdf (Rozmiar: 125653 bajtów)
uchwała nr 18 - zatw. sprawdz. R.N..pdf (Rozmiar: 124674 bajtów)
uchwała nr 17 - odwołania członków R.N..pdf (Rozmiar: 130565 bajtów)
uchwała nr 16 - uchylenia reg. R.N. powoływania i odwołania Zarządu.pdf (Rozmiar: 125206 bajtów)
uchwała nr 15 - uchylenia reg. R.N..pdf (Rozmiar: 116995 bajtów)
uchwała nr 14 - zmiana statutu par. 110.pdf (Rozmiar: 135904 bajtów)
uchwała nr 13 - zmiana statutu par. 45.pdf (Rozmiar: 133849 bajtów)
uchwała nr 12 - zmiana statutu par. 44ust. 2pkt.16.pdf (Rozmiar: 122712 bajtów)
uchwała nr 11 - zmiana statutu par. 43.pdf (Rozmiar: 150472 bajtów)
uchwała nr 10 - zmiana statutu par. 41.pdf (Rozmiar: 137401 bajtów)
uchwała nr 9 - zmiana statutu par. 40ust.1.pdf (Rozmiar: 123858 bajtów)
uchwała nr 8 - zmiana statutu par. 39ust. 1 i 4.pdf (Rozmiar: 126531 bajtów)
uchwała nr 7 - zmiana statutu par. 38.pdf (Rozmiar: 129248 bajtów)
uchwała nr 6 - zmiana statutu par. 25ust. 4.pdf (Rozmiar: 170371 bajtów)
uchwała nr 5 - zmiana statutu par. 21ust. 1.pdf (Rozmiar: 166393 bajtów)
uchwała nr 4 - zmiana statutu par. 20pkt. 14.pdf (Rozmiar: 169986 bajtów)
uchwała nr 3 - zmiana statutu par. 19ust. 2.pdf (Rozmiar: 165475 bajtów)
uchwała nr 2 - zmiana statutu par. 17ust.1.pdf (Rozmiar: 165787 bajtów)
uchwała nr 1 - zmiana statutu par. 7.pdf (Rozmiar: 176357 bajtów)
Statut ze zmianami od członków BG z 20.05.2016r..pdf (Rozmiar: 4670167 bajtów)
Pismo z 12.05.2016r BG (Rozmiar: 463876 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014r.pdf (Rozmiar: 6887173 bajtów)
Rachunek zysków i strat (Rozmiar: 1955885 bajtów)
Bilans cz.2 (Rozmiar: 1554749 bajtów)
Bilans z dnia 31.12.2015 r. (Rozmiar: 1834816 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.8 (Rozmiar: 763367 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.7 (Rozmiar: 1614177 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.6 (Rozmiar: 1854797 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.5 (Rozmiar: 1648402 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.4 (Rozmiar: 1762824 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.3 (Rozmiar: 1750765 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.2 (Rozmiar: 1438585 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz1 (Rozmiar: 1214255 bajtów)
Zestawienie zmian w kapitale własnym, cz2. (Rozmiar: 1634924 bajtów)
Zestawienie zmian w kapitale własnym, cz1. (Rozmiar: 1530888 bajtów)
Rachunek przepływów pieniężnych (Rozmiar: 2092796 bajtów)
Zał. nr 8 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 893114 bajtów)
Zał. nr 7, cz. 2.do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 647631 bajtów)
Zał. nr 7 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1827462 bajtów)
Zał. nr 6, cz.3 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 660585 bajtów)
Zał. nr 6, cz2. do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 2366594 bajtów)
Zał. nr 6, cz1. do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 2390538 bajtów)
Zał. nr 5, cz2. do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1327741 bajtów)
Zał. nr 4, cz.4, do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 976607 bajtów)
Zał. nr 5 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1327741 bajtów)
Zał. nr 4, cz3 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1540173 bajtów)
Zał. nr 4 cz.2 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1420813 bajtów)
Zał. nr 4 cz1., do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1578971 bajtów)
Grupy podziału u Członkóww 2016 (za WZ za 2015r.) na częsci WZ (Rozmiar: 85504 bajtów)
Inf. dodatkowa za 2015 w 2016r Microsoft Word (Rozmiar: 136704 bajtów)
Omówienie lustracji Sp-lni za 2012-2014r. (Rozmiar: 28053 bajtów)
OPINIA 2015 MSM Budowlanka (Rozmiar: 44544 bajtów)
Podział pozytków za 2015r' (Rozmiar: 41029 bajtów)
Pożytki z nieruchomosci Spłdzielni za 2015 rok (Rozmiar: 228352 bajtów)
protokol główny z lustacji MSM Budowlanka za lata2012-2014 (Rozmiar: 1284944 bajtów)
Regulamin Rady Nadzorczej 2012 (Rozmiar: 128253 bajtów)
Regulamin Rady Nadzorczej 2012 (Rozmiar: 128253 bajtów)
Regulamin Rady Nadzorczej 2012 (Rozmiar: 70656 bajtów)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r. (Rozmiar: 41512 bajtów)
Uchw. Wz 2015 za 2014 zestawienie (Rozmiar: 196096 bajtów)
Uchw. Wz 2016 za 2015 zestawienie (Rozmiar: 147456 bajtów)
Uchwała WZ ws zbycia gruntów (Rozmiar: 49833 bajtów)
Uchwały WZ w 2016r. WZ za ( 2015r) (Rozmiar: 119808 bajtów)
Wniosek Rady Nadzorczej do WZ w 2016r. ( za 20145.) Microsoft Word (Rozmiar: 31744 bajtów)
Wprowadzenie do spr.finans za 2015 w 2016r. (Rozmiar: 69120 bajtów)
Zał do spr. finans. Sprawozdania z działaln Sp-lni za 2014 rok Word (Rozmiar: 1021952 bajtów)
Zmiany statutu w 2016r. MSM Budowlanka05.04.16 (Rozmiar: 24353 bajtów)
zestawienie zbiorcze głosowań na członków Rady Nadzorczej kadencji 2015 -2018 r. na wszystkich częsciach WZ w 2015r.( WZ za 2014r.).doc (Rozmiar: 307200 bajtów)


 
   
Interhead.pl