Archiwum OgłoszeńRada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu

I

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1.       Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2.       Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3.       Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

4.       Komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji.

5.       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.       Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe.

7.       Dyspozycyjność (nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej).

8.       Posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym samochodem osobowym.

9.       Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

II

       Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

1.       CV z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres pocztowy e-mail) wraz z udokumentowaną historią zatrudnienia.

2.       List motywacyjny.

3.       Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.       Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji kierowniczych.

5.       Listy referencyjne lub opinia z ostatniego miejsca pracy wydana przez dział personalny.

6.       Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7.       Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego, sądowego lub karno-skarbowego związanego z jego dotychczasową działalnością.

8.       Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz konkurencyjnej wobec spółdzielni i o braku pozostawania z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.

9.       Pisemna zgoda o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych         (Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

III

Dokumenty należy składać w terminie do 30 stycznia 2018r. do godz. 15.00

IV

Miejsce składania dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie                 na adres:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”, ul. Bałandy 1,                      32-600 Oświęcim lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu,                       ul. Bałandy 1, z dopiskiem/tytułem: „Oferta konkursowa na stanowisko członka Zarządu MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ”.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych Kandydata, ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących kandydata .

Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu

I

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1.       Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2.       Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3.       Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

4.       Komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji.

5.       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.       Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe.

7.       Dyspozycyjność (nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej).

8.       Posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym samochodem osobowym.

9.       Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

II

       Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

1.       CV z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres pocztowy e-mail) wraz z udokumentowaną historią zatrudnienia.

2.       List motywacyjny.

3.       Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.       Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji kierowniczych.

5.       Listy referencyjne lub opinia z ostatniego miejsca pracy wydana przez dział personalny.

6.       Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7.       Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego, sądowego lub karno-skarbowego związanego z jego dotychczasową działalnością.

8.       Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz konkurencyjnej wobec spółdzielni i o braku pozostawania z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.

9.       Pisemna zgoda o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych         (Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

III

Dokumenty należy składać w terminie do 8 grudnia 2017r. do godz. 15.00

IV

Miejsce składania dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie                 na adres:

1.       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”, ul. Bałandy 1,                      32-600 Oświęcim.

2.      lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, ul. Bałandy 1,                          

z dopiskiem/tytułem: „Oferta konkursowa na stanowisko członka Zarządu                                                  MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ”.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych Kandydata, ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących kandydata .

Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami


Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl