Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Nowy Statut Spółdzielni został zarejestrowany

W dniu 17-07-2008r. odbyło się nadzwyczajne ZPCz  MSM 'Budowlanka"  w Oświęcimiu , którego zasadniczym celem było dokonanie wymaganych zmian do statutu Spółdzielni. Zmiany te dotyczyły zapisu już wcześniej uchwalonego w dniu 30-11-2007r. statutu Spółdzielni tzn:  W § 34 ust.2 statutu  skreśla się brzmienie o treści: "Rady Nadzorczej ",  a wprowadza nowe brzmienie o  następującej treści: "wszystkich organów Spółdzielni"       

Zebrani Przedstawiciele w dniu 07-07-2008r.  uchwalili jednogłośnie :
  • Uchwałę w/s zmian statutowych  wymaganych  przez Krajowy Rejestr Sądowy
  • Uchwałę w/s odroczenia rejestracji statutu Spółdzielni do czasu wydania  przez Trybunał Konstytucyjny  orzeczenia zgodności z konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125, poz. 873), a także ustawy z dnia 16 września 1982 r - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.)
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Gospodarczy KRS  postanowieniem z dnia  03 października 2008r. sygn, akt KR XII NS Rej.KRS 3390/08/429 postanowił oddalić wniosek i odmówić wpisu. Wobec powyższego w chwili obecnej na podstawie Art.9 ust.2 noweli  z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 125, poz. 873), a także ustawy z dnia 16 września 1982 r - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.).

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Gospodarczy KRS  postanowieniem z dnia  07 maja  2009r. sygn, akt KR XII NS Rej.KRS 4852/09/526 postanowił  wszcząć postępowanie przymuszające Spółdzielnię do rejestracji statutu zgodnym z aktualnym stanem prawnym.  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Gospodarczy KRS  postanowieniem z dnia  17 czerwca  2009r. sygn, akt KR XII NS Rej.KRS 006538/09/129 postanowił dołączyć do akt rejestrowych jednolity tekst statutu  Spółdzielni zatwierdzonego w dniu 30-11-2007r.

W związku z zarejestrowaniem nowego statutu Spółdzielni zmianie ulegną zasady funkcjonowania organów tj:
  • Zebranie Przedstawicieli Członków zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie w którym może uczestniczyć każdy członek osobiście przy czym gdy liczba członków przekroczy 500 przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia może odbywać się w częściach.
  • Poza  w/w  Zebraniem Przedstawicieli Członków - ZPCz likwidacji ulegną Zebrania Grup Członkowskich - ZGCz oraz spółdzielcze Rady Osiedli.
Szerzej o wpływie nowych zapisów statutowych na funkcjonowanie organów spółdzielni podamy  w następnym numerze Biuletynu Informacyjnego Spółdzielni.
 
   
Interhead.pl