Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Zasady spółdzielcze                 Ustawy                 Regulaminy                 Statut Spółdzielni                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Zasady spółdzielcze


Zaktualizowane Zasady Spółdzielcze
zaakceptowane przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego podczas kongresu w Manchesterze z okazji 100-lecia MZS, w dniach 20-23 września 1995 r.


Podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych są ostatnio obszarem różnych zmian dokonywanych bez konsultacji ze środowiskiem spółdzielczym lub bez uwzględniania opinii praktyków oraz specjalistów-prawników z w/w dziedziny. Zmian te dokonywane są przez grupy różnych „amatorów” pragnących zwłaszcza w okresach przedwyborczych załatwić tzw tanią popularność przejawiającą się w rozdawnictwie mienia spółdzielczego Członków ( bo państwowe mienie już w znacznej części zdążyli już dawno „ zbyć ”, a wyborcom nie ma co już zaoferować ) .
Warto więc wrócić do źródeł zasad Spółdzielczych, a zapomina się że ta forma własności ( mieszkaniowa, bankowa , rolnicza, itp.) powstała i funkcjonuje obecnie w znacznych rozmiarach na tzw „ kapitalistycznym zachodzie „ i nie została wymyślona w okresie tzw PRL-u . Wszelkie nieprzemyślane ostatnio dokonywane zmiany godzą w istocie rzeczy w Członków ponieważ podważają bowiem w ekonomiczne podstawy funkcjonowania Spółdzielni.


Definicja
Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsięwzięcie.

Wartości
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak. samo odpowiedzialność , demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgadnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne, jak uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna oraz troska o innych.

Zasady
Zasady spółdzielcze są to wskazówki, zgodnie z którymi spółdzielnie w praktyce realizują swoje wartości.

Pierwsza zasada:
Dobrowolne i powszechnie dostępne członkostwo
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem - bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii.

Druga zasada:
Demokratyczna kontrola
Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w ustalaniu polityki działania spółdzielni i w podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniące w spółdzielni funkcje z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu (jeden członek jeden głos); związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach.

Trzecia zasada:
Ekonomiczne uczestnictwa członków
Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część majątku jest niepodzielna i stanowi własność spółdzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące cele: rozwój swojej spółdzielni, zwiększając w miarę możliwości fundusz rezerwowy, którego co najmniej część staje się niepodzielna, zwrot członkom, proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią, finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

Czwarta zasada:
Samorząd i niezależność
Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami zarządzanymi przez swoich członków. W przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi, włączając w to rządy, lub gdy zwiększają swój kapitał, korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność.

Piąta zasada:
Kształcenie, szkolenie i informowanie
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, przedstawicielom wybranym do organów spółdzielni, personelowi kierowniczemu i pracownikom po to, aby przyczyniali się oni w bardziej efektywny sposób do rozwoju spółdzielni. Spółdzielnie informują społeczeństwo, a w szczególności młodzież i osoby kształtujące opinię publiczną o celach spółdzielczości i korzyściach wynikających z tej działalności.

Szósta zasada:
Współpraca pomiędzy spółdzielniami
Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

Siódma zasada:
Troska o społeczności lokalne
Spółdzielnie pracują dla zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych, realizując politykę zatwierdzoną przez swoich członków. 
   
Interhead.pl