Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Zasady spółdzielcze                 Ustawy                 Regulaminy                 Statut Spółdzielni                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Zasady spółdzielcze


Zaktualizowane Zasady Spółdzielcze
zaakceptowane przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego podczas kongresu w Manchesterze z okazji 100-lecia MZS, w dniach 20-23 września 1995 r.


Podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych są ostatnio obszarem różnych zmian dokonywanych bez konsultacji ze środowiskiem spółdzielczym lub bez uwzględniania opinii praktyków oraz specjalistów-prawników z w/w dziedziny. Zmian te dokonywane są przez grupy różnych „amatorów” pragnących zwłaszcza w okresach przedwyborczych załatwić tzw tanią popularność przejawiającą się w rozdawnictwie mienia spółdzielczego Członków ( bo państwowe mienie już w znacznej części zdążyli już dawno „ zbyć ”, a wyborcom nie ma co już zaoferować ) .
Warto więc wrócić do źródeł zasad Spółdzielczych, a zapomina się że ta forma własności ( mieszkaniowa, bankowa , rolnicza, itp.) powstała i funkcjonuje obecnie w znacznych rozmiarach na tzw „ kapitalistycznym zachodzie „ i nie została wymyślona w okresie tzw PRL-u . Wszelkie nieprzemyślane ostatnio dokonywane zmiany godzą w istocie rzeczy w Członków ponieważ podważają bowiem w ekonomiczne podstawy funkcjonowania Spółdzielni.


Definicja
Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsięwzięcie.

Wartości
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak. samo odpowiedzialność , demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgadnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne, jak uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna oraz troska o innych.

Zasady
Zasady spółdzielcze są to wskazówki, zgodnie z którymi spółdzielnie w praktyce realizują swoje wartości.

Pierwsza zasada:
Dobrowolne i powszechnie dostępne członkostwo
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem - bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii.

Druga zasada:
Demokratyczna kontrola
Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w ustalaniu polityki działania spółdzielni i w podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniące w spółdzielni funkcje z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu (jeden członek jeden głos); związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach.

Trzecia zasada:
Ekonomiczne uczestnictwa członków
Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część majątku jest niepodzielna i stanowi własność spółdzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące cele: rozwój swojej spółdzielni, zwiększając w miarę możliwości fundusz rezerwowy, którego co najmniej część staje się niepodzielna, zwrot członkom, proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią, finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

Czwarta zasada:
Samorząd i niezależność
Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami zarządzanymi przez swoich członków. W przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi, włączając w to rządy, lub gdy zwiększają swój kapitał, korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność.

Piąta zasada:
Kształcenie, szkolenie i informowanie
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, przedstawicielom wybranym do organów spółdzielni, personelowi kierowniczemu i pracownikom po to, aby przyczyniali się oni w bardziej efektywny sposób do rozwoju spółdzielni. Spółdzielnie informują społeczeństwo, a w szczególności młodzież i osoby kształtujące opinię publiczną o celach spółdzielczości i korzyściach wynikających z tej działalności.

Szósta zasada:
Współpraca pomiędzy spółdzielniami
Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

Siódma zasada:
Troska o społeczności lokalne
Spółdzielnie pracują dla zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych, realizując politykę zatwierdzoną przez swoich członków. 
   
Interhead.pl