Strona Główna                 Aktualności                 Przetargi                 Komunikaty                 Ogłoszenia                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.                 Archiwum Przetargów                 Archiwum Ogłoszeń                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.

Walne Zgromadzenie 2017r.

 

 

Oświęcim 12.05.2017r.

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANKA"

32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1 Pan/Pani
Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika
OS/0122/6/2017/WZ


Z A W I A D O M I E N I E: UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W TRYBIE § 25 UST. 4 STATUTU SPÓŁDZIELNI


Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w okresie od 29.05.2017r. do 08.06.2017r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni za 2016 rok w podziale na IX części.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej;
b) uchwał.
4. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej uchwały.
5. Przeprowadzenie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM „Budowlanka” za 2016 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016r.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych wydanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjecie uchwał dotyczących:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2016r,
c) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,
e) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium za 2016 rok,
12. Omówienie propozycji zmian do Statutu Spółdzielni MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu:
a) zaproponowanych przez Spółdzielnię;
b) zaproponowanych przez grupę Członków Spółdzielni.
13. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej:
a) zaproponowanych przez Spółdzielnię;
b) zaproponowanych przez grupę Członków Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) uchylenia Statutu MSM „Budowlanka” z 2013 roku i zatwierdzenie Statutu w MSM „Budowlanka” z 2017 roku:
- w wersji zaproponowanej przez Spółdzielnię;
- w wersji zaproponowanej przez grupę Członków Spółdzielni;
b) zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej w MSM „Budowlanka”:
- w wersji zaproponowanej przez Spółdzielnię;
- w wersji zaproponowanej przez grupę Członków Spółdzielni;
15. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał.
16. Zamknięcie obrad (na ostatniej części WZ ogłoszenie wyników głosowań).
Materiały będące tematyką obrad znajdują się do wglądu wszystkich członków Spółdzielni w biurze Zarządu przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu, w każdy dzień roboczy Spółdzielni; w czwartek w godzinach 9.00-17.00, w pozostałe dni 7.00-15.00, począwszy od dnia 28.04.2017r. W tym czasie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawach objętych porządkiem obrad. Materiały dotyczące punktów 6, 7, 8, 9, 12, 13 proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni http://www.budowlankaoswiecim.pl/" i wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6.
Równocześnie informujemy, że kandydatów na delegata na VII Zjazd ZR SM RP należy zgłaszać pisemnie na przygotowanych do tego celu drukach. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze Spółdzielni przy ul. Bałandy 1, w administracjach osiedli lub z pliku na stronie internetowej Spółdzielni, a składać w sekretariacie w terminie do dnia 12 maja 2017r. (zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną będą nieważne).
Karty upoważniające do głosowania będą wydawane Członkom Spółdzielni poszczególnej części Walnego Zgromadzenia Członków za okazaniem dowodu osobistego.
                     Z a r z ą d  S p ó ł d z i e l n i

MSM "BUDOWLANKA"      MSM „BUDOWLANKA”
CZŁONEK ZARZĄDU           PREZES ZARZĄDU
Marek Kurek                             inż. Wiesław PitryINFORMACJA DLA CZŁONKÓW MSM „BUDOWLANKA”

Informujemy, iż w związku ze złożeniem w trybie art. 8³ ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U z 2013 poz. 1222 z póź.zm. ) przez grupę Członków Spółdzielni projektów uchwał wraz z propozycjami zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „BUDOWLANKA” w Oświęcimiu zmianie uległ porządek obrad. Niniejszym na podstawie art. art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia zawiadamia o zmianie porządku obrad jednocześnie informując, iż projekty uchwał wraz z proponowanymi zmianami do statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu.


Zarząd MSM „Budowlanka”Oświęcim 21.04.2017r.

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  "BUDOWLANKA"
32-600 Oświęcim, ul. Bałandy 1
Pan/Pani Członkowie Spółdzielni wg rozdzielnika OS/0122/1/2017/WZ


Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w okresie od 29.05.2017r. do 08.06.2017r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni za 2016 rok w podziale na IX części.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej;
b) uchwał.
4. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej uchwały.
5. Przeprowadzenie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM „Budowlanka” za 2016 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016r.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych wydanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjecie uchwał dotyczących:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2016r,
c) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,
e) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium za 2016 rok,
12. Omówienie propozycji zmian do Statutu Spółdzielni MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu.
13. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) uchylenia Statutu MSM „Budowlanka” z 2013 roku i zatwierdzenie Statutu w MSM „Budowlanka” z 2017 roku,
b) zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej w MSM „Budowlanka”.
15. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał.
16. Zamknięcie obrad (na ostatniej części WZ ogłoszenie wyników głosowań).
Materiały będące tematyką obrad znajdują się do wglądu wszystkich członków Spółdzielni w biurze Zarządu przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu, w każdy dzień roboczy Spółdzielni; w czwartek w godzinach 9.00-17.00, w pozostałe dni 7.00-15.00, począwszy od dnia 28.04.2017r. W tym czasie można uzyskać szczegółowe informacje w sprawach objętych porządkiem obrad. Materiały dotyczące punktów 6, 7, 8, 9, 12, 13 proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni http://www.budowlankaoswiecim.pl/" i wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Bałandy 1 pokój nr 6.
Równocześnie informujemy, że kandydatów na delegata na VII Zjazd ZR SM RP należy zgłaszać pisemnie na przygotowanych do tego celu drukach. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze Spółdzielni przy ul. Bałandy 1, w administracjach osiedli lub z pliku na stronie internetowej Spółdzielni, a składać w sekretariacie w terminie do dnia 12 maja 2017r. (zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną będą nieważne).
Karty upoważniające do głosowania będą wydawane Członkom Spółdzielni poszczególnej części Walnego Zgromadzenia Członków za okazaniem dowodu osobistego.

 

Z a r z ą d    S p ó ł d z i e l n i    MSM "BUDOWLANKA"

CZŁONEK ZARZĄDU               PREZES ZARZĄDU
Marek Kurek                                  inż. Wiesław Pitry

 

 

 

Pliki do pobrania:

1. Harmonogram zebrań 2017r.pdf (Rozmiar: 275603 bajtów)
2. Zawiadomienie o WZ 2017r.pdf (Rozmiar: 167326 bajtów)
3. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2016 rok.pdf (Rozmiar: 719815 bajtów)
3a. Załączniki do sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016.pdf (Rozmiar: 17137789 bajtów)
3b. Załączniki do sprawozdania finansowego Spółdzielni c.d.pdf (Rozmiar: 14582342 bajtów)
3c. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2016r.pdf (Rozmiar: 16220022 bajtów)
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzialalności za 2016r..pdf (Rozmiar: 2864166 bajtów)
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgrom.pdf (Rozmiar: 743606 bajtów)
6. Sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych ZRSM RP.pdf (Rozmiar: 177316 bajtów)
7. Załącznik nr 1 do Uchwały zm. Statut 2017.pdf (Rozmiar: 444251 bajtów)
8. Uchwała zatwierdzająca Statut 2017.pdf (Rozmiar: 164732 bajtów)
9. Załącznik nr 1 do uchwały zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf (Rozmiar: 213278 bajtów)
10. Uchwała zmiany do Regulaminu RN.pdf (Rozmiar: 184883 bajtów)
11. Karta na Delegata.pdf (Rozmiar: 415005 bajtów)
11a. Uchwała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni.pdf (Rozmiar: 400371 bajtów)
11b. Uchwała przeznaczenie nadwyżki bilansowej z działalności.pdf (Rozmiar: 561127 bajtów)
11c. Uchwała ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzi.pdf (Rozmiar: 448539 bajtów)
11d. Uchwała zatwierdzni sprawozdania RN.pdf (Rozmiar: 168795 bajtów)
11e. Uchwała udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016r.pdf (Rozmiar: 170358 bajtów)
11f. Uchwała o odwołaniu od uchwały RN.pdf (Rozmiar: 125211 bajtów)
Informacja do Członków Spółdzielni z 12.05.17r..pdf (Rozmiar: 115389 bajtów)
U C H W A Ł A Nr Rada Nadzorcza - wersja grupy Członków.pdf (Rozmiar: 491996 bajtów)
Uchwała Zmiany w statucie 2017-wersja grupy Członków.pdf (Rozmiar: 202086 bajtów)
Uzupełniony porządek obrad WZCz.pdf (Rozmiar: 173411 bajtów)
Wersja grupy Członków - Statut MSM ze zmianami.pdf (Rozmiar: 885174 bajtów)
Wersja grupy Członków - Załącznik nr 1 do uchwały zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej ostateczny.pdf (Rozmiar: 372851 bajtów)
Zestawienie zbiorcze wyników głosowań na 9 częściach WZCz - cz.1.pdf (Rozmiar: 1556329 bajtów)
Zestawienie zbiorcze wyników głosowań na 9 częściach WZCz - cz.2.pdf (Rozmiar: 1271040 bajtów)


 
   
Interhead.pl