Strona Główna                 Aktualności                 Przetargi                 Komunikaty                 Ogłoszenia                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.                 Archiwum Przetargów                 Archiwum Ogłoszeń                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Archiwum Ogłoszeń


Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu

I

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1.       Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2.       Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3.       Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

4.       Komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji.

5.       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.       Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe.

7.       Dyspozycyjność (nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej).

8.       Posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym samochodem osobowym.

9.       Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

II

       Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

1.       CV z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres pocztowy e-mail) wraz z udokumentowaną historią zatrudnienia.

2.       List motywacyjny.

3.       Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.       Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji kierowniczych.

5.       Listy referencyjne lub opinia z ostatniego miejsca pracy wydana przez dział personalny.

6.       Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7.       Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego, sądowego lub karno-skarbowego związanego z jego dotychczasową działalnością.

8.       Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz konkurencyjnej wobec spółdzielni i o braku pozostawania z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.

9.       Pisemna zgoda o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych         (Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

III

Dokumenty należy składać w terminie do 30 stycznia 2018r. do godz. 15.00

IV

Miejsce składania dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie                 na adres:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”, ul. Bałandy 1,                      32-600 Oświęcim lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu,                       ul. Bałandy 1, z dopiskiem/tytułem: „Oferta konkursowa na stanowisko członka Zarządu MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ”.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych Kandydata, ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących kandydata .

Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu

I

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1.       Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2.       Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3.       Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

4.       Komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji.

5.       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.       Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe.

7.       Dyspozycyjność (nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej).

8.       Posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym samochodem osobowym.

9.       Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

II

       Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

1.       CV z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres pocztowy e-mail) wraz z udokumentowaną historią zatrudnienia.

2.       List motywacyjny.

3.       Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.       Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji kierowniczych.

5.       Listy referencyjne lub opinia z ostatniego miejsca pracy wydana przez dział personalny.

6.       Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7.       Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego, sądowego lub karno-skarbowego związanego z jego dotychczasową działalnością.

8.       Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz konkurencyjnej wobec spółdzielni i o braku pozostawania z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.

9.       Pisemna zgoda o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych         (Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

III

Dokumenty należy składać w terminie do 8 grudnia 2017r. do godz. 15.00

IV

Miejsce składania dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie                 na adres:

1.       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”, ul. Bałandy 1,                      32-600 Oświęcim.

2.      lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, ul. Bałandy 1,                          

z dopiskiem/tytułem: „Oferta konkursowa na stanowisko członka Zarządu                                                  MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ”.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych Kandydata, ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących kandydata .

Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami


 
   
Interhead.pl